Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Critisism’ Category

හැමදාම වගේ කන කට්ටක් ගැන ලියන්න හිතුනා. මේක ගැන මම කලිනුත් ලියල තියෙනව. අපේ සිංහල බ්ලොග් කරුවන්ගෙ අදහසුත් දැනගන්න එක හොඳයනේ.

පෞද්ගලික බස් සේවාව

මෙන්න මේව තමා අපේ පෞද්ගලික බස් සේවාව අපට සපයන විශේෂ සේවාවන් සහ අංගයන් (features)

 • හරි වෙලාවට කලාවට බස් පිටත්වීම සහ ගමනාන්තයට ලඟාවීම.
 • හරියටම බස් නැවතුම්පල වල පමනක් බසය නැවැත්වීම.
 • සියලුම මගීන් බසයෙන් නගින තුරු සහ බසින තුරු අඟලක් වත් හොල්ලන්නෙ නැතිව සිටීම.
 • කොන්දොස්තර මහත්වරු මගීන්ට ඉතා කාරුනිකව කතාකිරීම සහ මුදල් දුන්නාද කියා හරියටම පසක් කරගැනීමටම පමනක් දෙපාරක් විමසීම.
 • මුදල් ගෙවන පරක්කුවෙන් ටිකට් පතක් ලබා දීම.
 • වාහන තදබදය වලක්වාගැනීමට කරන උදව්වක් වශයෙන් කිසිම අනවශ්‍ය තැනක බසය නොනැවැත්වීම.
 • මගීන්ට පරක්කු වේලාවන්ට පමනක් ඉතා සුපරික්ෂාකාරීව අධිවේගයෙන් ගමන් කිරීම.
 • කොන්දොස්තර මහත්වරු ඉතුරු සල්ලි හරියට ලබාදෙන නිසා මගීන් මාරු කාසි ලඟතබා ගැනීම අනවශ්‍යය.
 • සිටගෙන යන මගීන්ට අනෙකුත් මගීන්ගෙන් පශ්චාත් භාග සම්බාහන සේවාවන් ලැබිම සහ ඉඳගෙන යන මගීන්ට කොන්දොස්තර මහතාගේ පශ්චාත් භාගයෙන් අත් සහ උරහිස් ප්‍රදේශයන්ට සම්බාහන සේවාවන් ලැබිම. (මේ සියල්ල ඔබේ ටිකත් පතේ මුදලට එකතුකට ඇත. වැඩිපුර ගෙවීමක් අවශ්‍ය නැත.)
 • ගැහැනු පාර්ශයන්ට පිරිමි මගීන්ගෙන් විශේෂ සම්බාහන සේවා ලැබීම සහ ඒවාගැන කතාකිරීමට යාමේදී අලුත් වාහනයක් මිලදීගෙන ගමන් කරන ආකාරය ගැන කොන්දොස්තර මහත්වරුන්ගෙන් උපදෙස් ලැබීම.
 • බස් සේවකයන්ගේ සංගම් මගින් ඔවුන් මගීන්ට ලබාදෙන පහසුකම් වැඩි දියුනු කිරීමට ඇපකැප වී සිටීම සහ මහජනතාව ඉතා ප්‍රීතියට පත් කරන වැඩ වර්ජන වැනි දේ ආරම්භ කිරීම.

සැලකිය යුතුයි: මේ විවේචනයන් කාටවට්ත් මඩ ගැසීමට නොව වැරදි හදාගන්නටය.

මෙහි නොමැති ඔබ දන්නා තවත් විශේෂ අංගයන් තිබේනම් සටහනක් තියන්න.

Read Full Post »

A lot of things happen in a day of mans life. Some are for good and some are for bad. No one knows next one’s kind. It’s up to the Man to solve things out. Now, these things would sound just sense useless for someone. But believe me, most of them are very small things that people misses to understand which cause big problems.

Man always faces wars. Life itself is a one big war. Your Skills are your Weapons. Your experience is Your Intelligence. Your Friends are your Re-enforcements. Your loved ones are your commanders. The additional part here is that, you do some of work for your commanders and some for yourself. The decisions are on your hand.

Planning will make you win more easy. Neither your Commanders nor your Intelligence could win the war. It’s only the right mixture of Weapon selection, Use of Intelligence, Right decisions and re-enforcements on correct time makes you win the battle.

Of course just like in wars, sometimes you need to take hard decisions. But you must help yourself out to make good decisions. Hard and Easy differs from Good and Bad. Think about that!

You must rule yourself if no proper commanding is there for you. Chances are there sometimes that re-enforcements units are not available. Can’t help! you must survive somehow. Perhaps re-enforcements units needs some of themselves to hold on. Help out them in every way you can.

Do not think that your weaponry is enough forever. Add more everyday. Keep track of your intelligence. Never under/over estimate it. Always listen to your commanders. They would sound inappropriate. But remember, they have gone through the same war more than you have gone.

Anyway just to warm things up, we’ll talk about something else.

War in Sri Lanka makes no sense. What? makes no sense? no! it does makes sense. But you know, if something is done over and over again, it gets normalized (Not the correct word though). So the war is just another part of every man. There are clashes everyday, people killed in double figures. Nobody cares. One could ask, what should we do? Yeah! true. There are only few things that we can do about that. The politicians have to do something. Because it’s there JOB. Just like what every man/woman do in offices, politicians job is to manage, administrate and handle country’s issues. I wonder how many of the cabinet do these.

Terrorism. Business. Politics. They are not inter-related. Huh! But yes it is, in Sri Lanka. It’s all related. The so called ethnic problem is made up of these three ingredients. No need to mention how these are related here, as I do not won’t to attack anyone. But truth hurts.

However, my last hope and kind request from all of the government/ non-government/ terrorist/ non-terrorist people out there is:

“Please do think of the future! Don’t make our next generation blame us. We all die someday, So do good as long as you live! Because it will make the next day more beautiful! The only nationality is the human-kind.”

Read Full Post »

Performing arts comprises Music, Dancing and Arts. If we take all of them into consideration individually, in Sri Lanka all of them are very well known and immensely grown. There are highly skilled artists. People love artists as they present their inventions/creations often.

Well… consider only Music with compared to other arts, these is a huge empty and vacant area. most of Sri Lankan’s do not see this. Not because they don’t but because they actually can’t. Do not blame the people. It’s the education and the culture which has done this.

We are proud of ourselves, as we have a great nation, a rich culture, had ancient kingdoms which are architecturally brilliant, have an exclusive and rich language (Sinhala) and etc. All of these are unarguably true and we should be proud of them. But there are some things that we haven’t been doing all the time. That is, Adoption of new things and Alterations to the ways of thinking. The thinking patterns haven’t been changed of many people.

Most people see things as it is and when something is done differently they think that you are Braking the Rules. This problem has affected almost everything in the country. Development of a country is based on the people’s thinking patterns; not the Economy that many think which affects.

Anyway, since the topic here is Music, Better try to stick with it.

There are many categorized music roots in Sri Lanka. To list some of major one’s down;

 1. Eastern Classical Music
 2. Light Music (POP music)
 3. Western POP/Rock/Hip-hop Music
 4. Band type music (Mostly 6/8 beat and Baila)

1. Eastern Classical Music

Mainly performed by artists who have mastered South Indian Classical Music. Unfortunately considerable numbers of people out of them are not much skilled in Music, though they have higher qualifications in Music. The dark side of this situation is that some of these low skilled artists are not even having actual qualifications of respective institutions (mostly Indian) that they say they do have. It’s a shame that this has happened to the Music industry as it’s already happening to most other industries.

2. Light Music (POP music)

You will hear this type almost 60% if you just listen to the radio or watch TV. Description of the categories would be as follows;

i) Some are made relative to so called (proudly presented) our own music (most of them are Mix of Sinhala Jana gee and Indian classical ragas)
ii) Some are made relative to classical music (Indian classical ragas)
iii) Some are made relative to Bollywood music (Indian film songs)
iv) Some are made relative to western (POP) music (recent Hip-hop style adaptation)

If you name any popular artist in the island, he/she has some hits of any/many of above kinds. If you take the category (i), there are relatively small numbers of artists and songs are produced. The reason is, these types of songs can only be produced and performed by a one who has a good knowledge and skill of both Indian Classical Music and the patterns Sinhala Jana Gee (Sinhala Music).

Category (ii) is also not so well produced. Time to time we see some songs which are so close to Indian film songs. There are some song albums that have Indian film songs sung by local artists in Sinhala (Sinhala lyrics to original melody).

Category (iv) is growing and has hit the urban industry (market). People in urban cities are working as if they were machines. They have become used to work like that and that has made them more westernize (in terms of Culture and Living Styles). The category (iv) fits with them without a problem.

3. Western POP/Rock/Hip-hop Music

There are 2 types of artists who try to do creation of this kind.

i) Those are Artists already famous
ii) Younger generation newbies.

i) Artists who have become stars and who want to be super stars try on this music. Most of the songs are played with the same orchestra which they use in “2. Light Music (POP music)”. It’s because they just trying to plug in more to the industry by identifying the market trend, but not my releasing any quality or good music.
ii) Newbies trying this as a weapon. Trying to hit the market like ka boom! Here we are. The thing you’ve been waiting for… Naah! It won’t last long son. Most new groups and individuals out there and were tried and failed (sadly). The reason is they do not have enough skills and qualifications to produce a quality production.

4. Band type music

(Mostly 6/8 beat and Baila) No need of describing. You might have heard these if you have ever gone on a bus. The worst profiled/ worst quality /mostly unacceptable songs that one can ever hear in a life time. Wonder how much people still loves these songs.

Music should be presented to people as a medicine, but not as a service for a demand or a business.

We occasionally see eastern classical music performances as stage performances. In public media (Television, Radio, Newspapers, Magazines and etc) we do not see any at all. This has mainly helped falling of music industry in Sri Lanka. National media is the drive of a nation. It shows the path that people should go.

When media becomes less in quality, the people certainty follows that without knowing that they actually going down. Humans have memory gaps in their amazing mind. They try to fill them in from different sources that they find. What most find as the main source is the so called public media. When main source injects rubbish, people’s heads get filled (injected) by wrong and inequality information.

Quality of a song mainly depends on the vocalists singing ability and skill. If this is not there, production is (should be) failed. The melody, lyrics carry the next equal importance in a song and the quality of instruments played in background music is always adds more and more plus points to a song.

In Sri Lanka there are skilled and unskilled artists are recognized equally as very good artists. This should be avoided. Otherwise people cannot identify who are the real talented artists.

This is a list of THINGS TO DO to DEVELOP MUSIC INDUSTRY in SRI LANKA

 • Education of music in Sri Lanka needs critical improvements.
 • Top personnel in higher studies institutes and body’s (all music/ dancing/ arts related) of government should be re-evaluated and should be expelled immediately if they fail to show their ability in their qualifications
 • New music schools/academies should be started which provides students a gateway to start off in music which leads to a successful career.
 • Island wide ranking of artists should be carried out by non-bias representatives or foreign personnel.
 • Music production and artists related/friendly laws should be introduced and strengthened, in order to clear off the current fishy industry.
 • Music production standards should be introduced and closely monitored.
 • Total music production solution facilities should be implemented and sponsored to help making international quality music productions.

The people’s skills, knowledge, enthusiasm and feelings on music cannot be controlled by any of these. But lack of these has been caused the current state and quality of music in Sri Lanka. It works as a cycle. When we correct the mistakes, the new generation always adopts the good things and start from there.

Finally, there’re some advises to all parties.

 • Hello popular artists, please try to deliver good quality productions and inventions without just answering to current demand.
 • Hi new comers, first of all identify your skills. study the subject well. Try to explore into new dimensions in music without just remixing old melodies with a groovy loopy beat.
 • Hi all Reviewers/ Writers and Media personnel, please try not to lift up big names in industry. Stop building false personalities. If they are actually superb, they don’t need any help from you. People will make them superb. Try to compare the industry with international scope. Do not trap people in the good old Frame. Out of the box thinking is what we need from you.

Read Full Post »