Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Career’ Category

මා මේ දිනවල නව ගීයක් සෑදීමට මියුරු ගී පද කිහිපයක් එකතු කරමින් සිටිමි. බොහෝ විට (වඩාත් ප්රිය කරන මාතෘකාවක් වන) “ආදරය” තේමාව ලෙස ගැනීමට ඉඩ ඇති මුත්, ගීත රචකයාට එය බාරදීම හොඳයි කියා සිතමි. විරහ ගීත නම් එතරම් ප්රිය නැත.

මෙලෙස එවූ ගීතයක් මා තොරා ගතහොත් එම ගීත රචකයාට එය දනුම් දීමෙන් පසුව, ඔහුට හෝ ඇයට (දැනට ක්ෂේත්රයේ පිලිගත්) සාධාරන ගෙවීමක් කිරීමට බලාපොරුත්තු වෙමි.

මෙම ගීතයේ සියලුම හිමිකම් ලංකාවේ පවතින නීති රෙගුලාසි අනුව තීරණය කරනු ලබයි. ඒ අනුව ගීත නිරමාණකරුට සහ ගීත රචකයාට එම අයිතිය සතුයි.

ගීතයේ රසය, නිර්මාණය, සංගීත සංයෝජනය, ගායනය, පටිගත කිරිම සහ ප්රචාරය උපරිම තත්වයන් රැක ගනිමින් කරනු ලැබේ.

අවස්තාවක් බලාපොරුත්තුවෙන් සිටි දක්ෂ, හැකියාව ඇති තරුණ ගීත රචකයින්ට මෙය අනඟි අවස්තාවක් වෙයි කියා මා බලපොරොත්තු වෙමි.

සියලු පද රචනා හර්ශදේව[ඇට්]ජීමේල්.කොම් (harshadewa@gmail.com) යන විද්යුත් ලිපිනයට යොමු කරන්න.

මෙම ලිපිය, මෙහි පලවූ “Calling All Lyricists” නම්වූ ඉංග්රීසි ලිපියෙහි සිංහල පරිවර්තනයයි.

Read Full Post »

පහසු කරන්නට
අනුන්ගේ..
ජීවිත

වෙහෙසෙයි
දිවා රෑ..
නොබලාම

දහඩිය..
බිඳක්වත් නැත!

නමුත්,

යන්ත්‍රයක්සේ..
වෙහෙසෙයි ඔලුව!

පරිඝනක මෘදුකාංග ඉන්ජිනේරු වෘතිය
වැනි වෙනෙකක් ..
නැත මෙලොව තව

කියන්නා කෙසේ කීවත්
හදන්ට වන්නේ..
අපටමය..!

Read Full Post »

Calling all Lyricists

This is a request going out to all Lyricists (who love to write song lyrics and has ability of it too)!

mic.jpg
I’m in the process of collecting a good set of new song lyrics, from which one will be chosen for a debut song (single).

The language for the moment is Sinhala. English and Tamil lyrics are also welcome, but they will be taken into consideration later.

The lyricist is free to select the theme of the song, although Romance would be the ideal theme.

The Lyricists will be informed if his/her lyrics have been selected for the song and also a considerable amount (according to prevailing industry standards) will be paid.

The copyrights of the song will be maintained according to Sri Lanka copyright laws. The Music composer and Lyricist hold copyrights of a song.

I can guarantee that the composition, recording, performance and publicity of the song will be kept at highest possible standards.

This is a great opportunity for people who has true abilities and skills to write song lyrics but who are waiting for the right opportunity.

If you are interested, you can contact me on harshadewa@gmail.com

Thank you & hope to here from you soon.

Read Full Post »

Kings, Queens, Presidents, Ministers, High ranking officers, CEOs, Managers, Engineers, Executives Regular office workers, Clerks, Janitors, unemployed bachelors and simply, any animal that has a brain functioning correctly; have a diverse range of expectation(s) of there Lives.

Why I listed a bunch of designations, is to stress out the point that all of us are having the same kind of needs from our lives regardless of the status, wealth, prestige, or any other issue. Think of a President whose responsibility is to take decisions that would take a country to a better state. Think again, of a Gatekeeper who is doing his repetitive job everyday. Now can you think of a difference on these two human beings? Yes that’s simple. Both are in two different extremes where president is the top most civilian in a country and the gatekeeper is just a 1 in thousands of normal workers. But both have a common feeling. That is “Expectation”.

I have heard people say “Hey, see that guy. He is a millionaire. But he’s just useless and has no life. He doesn’t enjoy as much as we do. Because, you know? He’s not like us. We do know people, be with friends, party and spend time with all of the guys. But just look at him! He doesn’t know anyone, hasn’t got friends, no parties and no nothing men”. Well that would be what you see from outside. Maybe he would be enjoying his work, more than we do. Maybe he would be having fun with people that he’s dealing with, more than we do. Maybe he’s a happier man than any other.

All this is because he has achieved what he really need. His expectations are accomplished. It is impossible to judge a person by his external outfit or behavior. Never judge people for no reason, unless your profession is to recruit personnel to an organization.

The lesson of the day is to;

 • Have expectation in life
 • Plan how to fulfill them
 • Happy when you are successful
 • Never be jealous of people because of
  • They have met their expectations
  • For not being able to meets your expectations

Expectations cannot be compared. Don’t apply theory of relativity to this. So think again, without wasting your precious time of reviewing, commenting, and researching on other’s pros and cons. Remember that you are given two eyes to look at anything in multiple views. Because a thing that is good for you isn’t be the same for another.

Read Full Post »

Dear all my Friends in E-Solutions,

I really do appreciate all the support that you all gave me during this time and for the present that is quite memorable!

Hope to keep in touch, even though we aren’t work in the same place.

My special thank goes to the management of E-Solutions and E-Nitiative and more specially;

Nuwandika – Who supported me in the best way one can do (what else to say?).
Janesh – Who assisted me so well and being a very good friend 😛.
Gert – Who is a good friend and assigned me great no. of new events 😛, that gave me all the experience.
Fred – Who is a good friend and not much events but bigger ones. 😀

I’m going to miss you all very much as this was one of the best times I’ve had ever.

Best regards and thank you all again!
Harshadewa Ariyasinghe

Read Full Post »

It wasn’t a thing that got my mind this much, before I’ve got the new camera 2 weeks back. Now I’ve realized it’s a new world to explore. A new career. Photography is a great way to capture anything in a different way/view. Photos speak, making stories and creates a whole new sense. One can understand that by just visiting a popular photo sharing site and seeing how many images and photographers you see.

The revolution came with Digital Cameras. Now anybody can shoot anywhere, in any moment. Any person can be a great photographer or in my words, a moment capturer. An image shot by a 14 year old girl can win over a matured photographer’s image. All because of this Digital Camera Era.

You don’t need to visit Kandy or Down South to capture moments. It’s all your imagination. I know still I’m not that imaginative with photographic eye. But one can just understand that by looking at some great pictures on internet.

I’m looking forward cheerfully to capture many many great moments through my camera.

Because moments go away with a flick of an eye
and never come back…

Check out these sites if you would like to explore this Marvelous World of Photography

Read Full Post »

Mixed guide of success

Here are some points that are helpful for one who needs to improve him/herself consistently. You could change the order of them since all they are equally important. Sticking to these will surely make everyday better.

 • Identify your skills
 • Identify your weaknesses
 • Find why you’re weak and why you’re strong
 • Once you’ve found the reason, build a plan to strengthen your weaknesses
 • Always think that you’re becoming more powerful
 • Simplify your problems
 • Accelerate and use your skilled areas when ever possible
 • Learn what is “Out of box thinking”
 • Avoid the thought “Can’t”
 • Make yourself the “Super Hero” of your world
 • Plan your future, make them work and cheer as hard as you can
 • Earn only for what you’ve served
 • Help out the people who need help
 • Never expect return for what you’ve given others
 • Learn to Love and to be loved

Read Full Post »

Older Posts »